Ikonoblast. Award winning product development & innovation consultancy. Antwerp.
Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden (NL)


Inleiding


De huidige algemene voorwaarden van IKONOBLAST zijn hieronder raadpleegbaar.


Aanpassingen en wijzigingen m.b.t. de algemene voorwaarden van IKONOBLAST worden via de website "ikonoblast.be" geüpdatet en gepubliceerd.


Elke opdrachtgever wordt sterk aanbevolen om kennis te nemen van, en wordt door IKONOBLAST verondersteld om kennis te hebben genomen van, de geldende algemene voorwaarden van IKONOBLAST, bij aanvang van een samenwerkingsovereenkomst of opdracht, alsook bij eventuele aanpassing van de algemene voorwaarden van IKONOBLAST.
0. ALGEMENE VOORWAARDEN.

Update:  2 mei 2022


De wederpartij wordt aangeduid als "opdrachtgever".

De overeenkomst tussen IKONOBLAST BV (hierna “IKONOBLAST”) en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, zelfs indien de opdrachtgever zou verwijzen naar de bij hem geldende verkoopsvoorwaarden.


De opdrachtgever aanvaardt integraal de algemene voorwaarden van IKONOBLAST bij aanvang van de overeenkomst met IKONOBLAST en/of bij aanvang van het uitvoeren van de opdracht door IKONOBLAST.


IKONOBLAST behoudt het recht om de geldende algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen via een publicatie op haar website www.ikonoblast.be.

Huidige algemene voorwaarden vervangen of wijzigen alle vroegere voorwaarden overeengekomen tussen partijen.

1. INSPANNIGSVERBINTENIS - OFFERTE - UITVOERINGSTERMIJN.

De overeenkomst tussen IKONOBLAST en de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis, waarbij IKONOBLAST inspanningen levert, dewelke minstens aan één van volgende eigenschappen voldoen: naar redelijk eigen kunnen, commercieel geoorloofd vermogen, en/of dewelke te goeder trouw zijn, ongeacht of er een offerte met een wenselijke doelstelling wordt beraamd, of een wenselijke uitvoeringstermijn wordt vastgelegd.

Het uitvoeren van de opdracht zal steeds gebonden zijn aan het leveren van inspanningen gekoppeld aan de geldende uurtarieven, en niet gebonden zijn aan een resultaatsverwachting.

De opdrachtgever erkent dat de overeenkomst met IKONOBLAST een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis betreft, en aanvaardt de verantwoordelijkheid om alle geleverde inspanningen en/of alle gemaakte onkosten te vergoeden te vergoeden aan het gefactureerde uurtarief en/of zoals door IKONOBLAST gefactureerd, ongeacht of de verwachte doelstelling is bereikt, en/of termijn werd gerespecteerd.

 

De overeenkomst tussen IKONOBLAST en de opdrachtgever kan mondeling of schriftelijk tot stand komen, waarbij er al dan niet een offerte of uitvoeringstermijn wordt vastgelegd.

Onverminderd een uitdrukkelijke goedkeuring worden de huidige algemene voorwaarden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.


Indien er een schriftelijke offerte wordt opgesteld, is deze, behoudens andersluidende vermelding, gedurende 60 dagen geldig. 

Onverminderd een uitdrukkelijke goedkeuring van de offerte, worden in dit geval de offerte en de huidige algemene voorwaarden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

 

 

De eventueel voorziene uitvoering – of leveringstermijn is enkel als indicatie vermeld en is niet van strikte toepassing. 

De opdrachtgever kan het niet-respecteren van de uitvoering- of leveringstermijn slechts opwerpen om schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, nadat IKONOBLAST na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling gedurende meer dan 60 dagen in gebreke blijft de opdracht aan te vatten.

2. LASTENBOEK - VOORLOPIGE OPLEVERING – DEFINITIEVE OPLEVERING.

De opdrachtgever bezorgt IKONOBLAST voor aanvang van de opdracht bij voorkeur een lastenboek waarin alle nuttige specificaties omtrent de opdracht zijn opgenomen (normen, codes, schetsen, …). 

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om in dit lastenboek alle informatie op te nemen, die nodig is voor een correcte uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever is integraal verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de meegedeelde informatie. IKONOBLAST heeft geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van de door de opdrachtgever overgemaakte informatie.

 

Alternatief kan ook een mondelinge en/of schriftelijke toelichting van de doelstelling en projectnoden geschieden, dewelke IKONOBLAST te goeder trouw en/of naar redelijk eigen vermogen en/of zoals door IKONOBLAST commercieel geoorloofd kan worden geacht, zal trachten te benutten in functie van de uitvoering van de opdracht.

 

IKONOBLAST voert haar opdracht uit volgens een inspanningsverbintenis en op basis van het lastenboek opgemaakt door de opdrachtgever, of op basis van mondelinge en/of schriftelijke toelichting door de opdrachtgever, bij het ontbreken van een lastenboek.

 

Na uitvoering van de opdracht legt IKONOBLAST de output, het ontwerp, e.d. ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever, die over een variabele termijn beschikt opgesteld/gespecifieerd volgens de offerte om opmerkingen hierop te formuleren.

Indien de opdrachtgever geen opmerkingen formuleert of de werken aanvaardt, worden de werken geacht definitief te zijn opgeleverd en goedgekeurd.

 

Indien de opdrachtgever opmerkingen formuleert, gaan partijen over tot een voorlopige oplevering.

Vanaf de voorlopige oplevering zijn de werken aanvaard, onder voorbehoud dat IKONOBLAST de aanpassingen doorvoert waarover een opmerking is geformuleerd.

 

Elke aanpassing gebeurt steeds aan het overeengekomen uurloon vermeld op de offerte, of aan het standaard uurloon op het moment van uitvoeren indien dit tarief niet werd gespecificeerd, excl. eventuele overige onkosten.

Nadat IKONOBLAST de gewenste aanpassingen heeft doorgevoerd, worden de werken geacht definitief te zijn opgeleverd en goedgekeurd.

3. KLACHTEN – TERUGGAVE - AANSPRAKELIJKHEID.

Klachten betreffende de zichtbare gebreken of de niet conformiteit van de werken, moeten aan IKONOBLAST worden meegedeeld per aangetekend schrijven dat wordt verstuurd binnen de 10 werkdagen na uitvoering van de werken of na levering van de goederen. 

Klachten betreffende verborgen gebreken, moeten aan IKONOBLAST worden meegedeeld per aangetekend schrijven dat wordt verstuurd binnen de 10 werkdagen na de ontdekking van dit gebrek. 

 

Klachten betreffende de facturatie, moeten aan IKONOBLAST worden meegedeeld per aangetekend schrijven dat wordt verstuurd binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.

 

Bij gebrek aan protest per aangetekend schrijven binnen de 10 werkdagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

IKONOBLAST is maximaal gehouden tot vergoeding van de schade, intresten en gerechtskosten inclusief, ten belope van de helft van de factuurwaarde van de ondeugdelijk uitgevoerde werken of de ondeugdelijke goederen.

 

IKONOBLAST is ten aanzien van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door haar onderaannemers. 

 

IKONOBLAST is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse en redelijk voorzienbare schade en dus niet voor onrechtstreekse of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot reputatieschade, inkomstenverlies, …

4. PRIJS – MEERWERKEN - PRIJSSTIJGING.

De inspanningsverbintenis t.o.v. van IKONOBLAST aan de opdrachtgever houdt in dat IKONOBLAST door de opdrachtgever wordt vergoed voor de geleverde inspanning aan de geldende uurtarieven. Tenzij partijen vooraf schriftelijk een vaste prijs overeenkomen, zal IKONOBLAST de bestelde werken uitvoeren tegen een standaard uurloon.

Dit standaard uurloon bedraagt € 85 (excl. BTW en onkosten).

Indien schriftelijk anders overeengekomen tussen opdrachtgever en IKONOBLAST, en/of anders vermeld op de offerte en/of factuur, behoudens vergissing van IKONOBLAST, kan een ander uurloon worden gehanteerd voor een opdracht, en of onderdelen ervan.

 

Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meerwerken alsook alle werken uitgevoerd nadat de werken voor een eerste keer ter goedkeuring aan de opdrachtgever zijn voorgelegd, zullen bijkomend gefactureerd worden, overeenkomstig het standaarduurloon, of overeenkomstig de tarieven en de eenheidsprijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingswerken / meerwerken worden besteld.

 

De prijs wordt gefactureerd op 100% na ontvangen factuur behoudens de afgesproken betalingstermijn.

 

IKONOBLAST mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.


IKONOBLAST heeft het recht om haar prijzen op relevante momenten aan te passen (bv. wanneer een prijsstijging zich voordoet, bij een eerstvolgende betalingstermijn, bij een indexsprong, een verjaardag van een contractduur, enz.) aan de nieuwe prijsstijging en/of index van de consumptieprijzen volgens de formule “basisbedrag maal nieuwe index gedeeld door de index geldig in de maand van de aanvaarding van de offerte”.


De opdrachtgever aanvaardt deze prijsstijgingen indien ze zich voordoen.

De opdrachtgever is verplicht om te voldoen aan deze prijsstijgingen op de eerstvolgende betalingstermijn.


Indien er facturen, bv. met voorschotten werden betaald die werden berekend voor de prijsstijging, zullen deze bedragen indien nodig, retroactief worden herrekend en zal IKONOBLAST het meerprijsverschil factureren aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever verplicht om aan het meerprijsverschil te voldoen op de eerstvolgende betalingstermijn van het gefactureerde meerprijsverschil.

 

5. BETALING.

De facturen zijn betaalbaar uiterlijk één week na factuurdatum, tenzij er een andere betaaldatum op de facturen staat vermeld.

Elk factuurbedrag dient tijdig in 'EURO' (€) te worden betaald middels een bankoverschrijving op de bankrekening van IKONOBLAST zoals vermeld op de facturen van IKONOBLAST.

Op elke som die niet betaald is op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % per jaar. 

Bovendien zal in geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag, het verschuldigd saldo verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150 per factuur en dit onverminderd de rechtsplegingsvergoeding en de innings- en gerechtskosten voor het geval het openstaande bedrag via gerechtelijke weg moet worden ingevorderd. 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft IKONOBLAST het recht om de werken op te schorten. 

Ingeval een factuur onbetaald blijft 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling, heeft IKONOBLAST het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van de opdrachtgever en zonder dat IKONOBLAST enige schadevergoeding verschuldigd is. 

 

Onverminderd het wettelijk retentierecht, is IKONOBLAST gerechtigd iedere zaak van de opdrachtgever onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen IKONOBLAST uit welke hoofde ook van de opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter waarde van die vordering een voldoende waarborg of zekerheid heeft gesteld.

6. ONTBINDING

In geval de overeenkomst wordt geannuleerd of ontbonden, is de partij ten laste van wie de overeenkomst wordt ontbonden een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de aannemingsprijs (incl. BTW), te vermeerderen met de eventuele verzendings- en terugnamekosten, onverminderd het recht om een integrale schadevergoeding te vorderen mits het bewijs van grotere schade.

 

In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever, en ongeacht de redenen van de ontbinding, is de opdrachtgever in elk geval aan IKONOBLAST een vergoeding verschuldigd voor de reeds uitgevoerde werken en / of de bestelde goederen, meer een vergoeding voor de gederfde winst.

IKONOBLAST behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en dit zonder dat de opdrachtgever aanspraak zou maken op enige schadevergoeding:

1) In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, ontbinding van de opdrachtgever, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever; 

2) In geval IKONOBLAST in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, brand, natuurrampen, oorlog, ziekte, storingen in het computer netwerk, daden van derden waarvoor IKONOBLAST niet verantwoordelijk is en om het even welk ongeluk of incident dat de gewone bedrijfsvoering van de onderneming belemmert. Als overmacht zullen worden beschouwd de omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst buiten de controle van partijen redelijkerwijze onmogelijk maken.

 

Elke partij kan de overeenkomst ontbinden indien de andere partij in gebreke blijft om haar verbintenissen na te leven, binnen een periode van 15 dagen vanaf de ontvangst van de ingebrekestelling.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

De output, zoals de verstrekte informatie, de kennis, de knowhow, de methodes, de algoritmes, de systemen, de oplossingen, de berekeningen, de ontwerpen, de teksten, de tekeningen, de foto's, de films, de geluidsbestanden, de afbeeldingen, de gegevens, de databanken, de software, de benamingen, de handels- en domeinnamen, de merken, de logo's en andere elementen in de door IKONOBLAST opgemaakte opleveringen zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van IKONOBLAST. 

 

De opdrachtgever verwerft uitsluitend het recht om de output, zoals de verstrekte informatie, de berekeningen en ontwerpen, opgeleverd door IKONOBLAST te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze is opgemaakt en nadat alle facturen van IKONOBLAST integraal zijn betaald (hierin begrepen hoofdsom, verhogingsbeding, intresten en kosten).

De opdrachtgever mag niet overgaan tot het wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, vertonen, weergeven, publiceren, in licentie geven, creëren van afgeleide werken uit, overdragen of verkopen van welke informatie, software, producten of diensten dan ook, die uit de door IKONOBLAST opgemaakte opleveringen zijn verkregen, behalve voor intern gebruik.

8. BEVOEGDHEID.

Elk geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.  Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, zijn bevoegd om er kennis van te nemen, tenzij door Ikonoblast anders wordt beslist.